10. SINIF KONU İÇERİKLER

10. SINIF KONU İÇERİKLERİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

1. Dönem Konuları

 • Giriş
  • Edebiyat-Tarih İlişkisi
  • Edebiyat-Din İlişkisi
  • Türklerin Kullandığı Alfabeler
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
 • Hikâye
  • Halk Hikâyesi
  • Dede Korkut Hikâyeleri
  • Mesnevi
  • Hikâye Nedir?
  • Hikâye Türleri
  • Fiilimsiler
 • Şiir
  • İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı
  • Koşuk Nedir?
  • Sagu Nedir?
  • Sav Nedir?
  • Geçiş Dönemi Eserleri Ve Özellikleri
  • İlahi Nedir?
  • Nefes Nedir?
  • Koşma Nedir?
  • Mani
  • Türkü
  • Gazel
  • Kaside
  • Şarkı
 • Destan/Efsane
  • Destan Nedir?
  • Destan Türleri
  • Destan Örnekleri
  • Efsane Nedir?
  • Efsane Örnekleri
  • Dünya Destanları
  • İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Destan
  • İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Dönem Destanları
  • 1923-1980 Dönemi Yapma Destanları
  • Sıfat Tamlamaları

2. Dönem Konuları

 • Roman
  • Dünya Edebiyatında Roman
  • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman
  • Serveti Fünun Döneminde Roman
  • Milli Edebiyat Döneminde Roman
  • Cümle Çeşitleri
 • Tiyatro
  • Tiyatro Nedir?
  • Geleneksel Türk Tiyatrosu
  • Modern Türk Tiyatrosu
 • Anı
  • Anı Nedir?
  • Serveti Fünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
 • Haber Metni
  • Haber Yazısı Nedir?
  • Güncel Gazete Ve Dergi Haberleri
  • Genel Ağ Haberleri
 • Gezi Yazısı
  • Gezi Yazısı Nedir?
  • Divan Edebiyatında Gezi Yazısı
  • Cumhuriyet Edebiyatında Gezi Yazısı

MATEMATİK

1. Dönem Konuları

 • Sayma Ve Olasılık
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • İkinci Dereceden Denklemler
 • Dörtgenler Ve Çokgenler

2. Dönem Konuları

 • Dörtgenler Ve Çokgenler
 • Katı Cisimler

FİZİK

1. Dönem Konuları

 • Elektrik Ve Manyetizma
  • Elektrik Akımı
  • Potansiyel Fark
  • Direnç
  • Ohm Yasası
  • Eşdeğer Direnç
  • İç Direnç
  • Elektromotor Kuvvet
  • Elektrik Enerjisi
  • Elektriksel Güç
  • Manyetizma
 • Basınç Ve Kaldırma Kuvveti
  • Katı Basıncı
  • Akışkan Basıncı
  • Basınç Kuvveti
  • Pascal Prensibi
  • Bernoulli İlkesi
  • Archimedes İlkesi
  • Kaldırma Kuvveti

 2. Dönem Konuları

 • Dalgalar
  • Dalga, Titreşim
  • Dalga Hareketi
  • Dalga Boyu
  • Periyot, Frekans
  • Hız
  • Genlik
  • Atma
  • Dalga Tepesi
  • Dalga Çukuru
  • Odak Noktası
  • Merkez
  • Stroboskop
  • Rezonans
  • Ses Yüksekliği
  • Ses Şiddeti
  • Tını, Yankı, Uğultu
  • Gürültü, Ses Kirliliği
  • Deprem Dalgası
 • Optik
  • Aydınlanma Şiddeti
  • Işık Şiddeti
  • Işık Akısı
  • Gölge
  • Yarı Gölge
  • Yansıma
  • Odak Noktası, Merkez
  • Tepe Noktası, Asal Eksen
  • Kırılma, Kırıcılık İndisi
  • Snell Yasası
  • Tam Yansıma, Sınır Açısı
  • Görünür Uzaklık

KİMYA

1. Dönem Konuları

 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Mol Kavramı
 • Kimyasal Tepkimeler Ve Denklemler
 • Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
 • Homojen Ve Heterojen Karışımlar
 • Ayrıştırma Ve Saflaştırma Teknikleri

2. Dönem Konuları

 • Homojen Ve Heterojen Karışımlar
 • Ayrıştırma Ve Saflaştırma Teknikleri
 • Asitler
 • Asitler Ve Bazların Tepkimeleri
 • Hayatımızdaki Asitler Ve Bazlar
 • Tuzlar
 • Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
 • Gıdalar

BİYOLOJİ

1. Dönem Konuları

 • Mitoz Ve Eşeysiz Üreme
 • Mayoz Ve Eşeyli Üreme
 • Kalıtım Ve Biyolojik Çeşitlilik

2. Dönem Konuları

 • Kalıtım Ve Biyolojik Çeşitlilik
 • Ekosistem Ekolojisi
 • Güncel Çevre Sorunları Ve İnsan
 • Doğal Kaynaklar
 • Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

COĞRAFYA

1. Dönem Konuları

 • Dünya’nın Tektonik Oluşumu
 • Jeolojik Zamanlar
 • Türkiye’nin Tektonizması
 • İç Kuvvetler
 • Kayaçlar Ve Yeryüzü Şekilleri
 • İç Kuvvetlerin Türkiye’deki Yeryüzü Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkisi
 • Dış Kuvvetler Ve Yer Şekilleri
 • Türkiye’de Dış Kuvvetler Ve Yer Şekilleri
 • Türkiye’nin Dağları, Ovaları Ve Platoları
 • Yeryüzündeki Su Kaynakları
  • Okyanuslar
  • Denizler
  • Göller
  • Akarsular
 • Yeraltı Suları Ve Kaynakları
 • Türkiye’nin Su Kaynakları
 • Yeryüzündeki Toprak Çeşitliliği
 • Toprağın Oluşum Süreci

2. Dönem Konuları

 • Türkiye’deki Toprakların Dağılışı
 • Türkiye Topraklarının Kullanımı
 • Bitki Topluluklarının Sınıflandırılması Ve Dağılışı
 • Türkiye’deki Bitki Toplulukları Ve Dağılışı
 • Nüfus Özellikleri
 • Dünya Nüfusunun Tarihsel Değişimi
 • Nüfus Artış Hızı İle Ülkelerin Kalkınması Arasındaki İlişki
 • Nüfusun Dağılışı, Nüfus Yoğunluğu Ve Nüfus Piramitleri
 • Türkiye Nüfusunun Dağılışı Ve Yapısal Özellikleri
 • Dünyada Ve Türkiye’de Göçler
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Uluslararası Ulaşım Hatlarının Küresel Ve Bölgesel Etkileri
 • Afetlerin Oluşum Nedenleri, Dağılışı Ve Etkileri

TARİH

1. Dönem Konuları

 • Yerleşme Ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Devleti
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar Ve Askerler
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti

2. Dönem Konuları

 • Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1595)
 • Sultan Ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

İNGİLİZCE

1. Dönem Konuları

 • SCHOOL Life
 • Plans
 • Legendary Figure
 • Traditions
 • Travel
 • Helpful Tips
 • Food And Festivals

2. Dönem Konuları

 • Digital Era
 • Modern Heroes And Heroines
 • Shopping

FELSEFE

1. Dönem Konuları

 • Felsefeyi Tanıma
  • Felsefe Nedir?
  • Felsefe Terimi
  • Felsefe Tanımları
  • Düşünmenin Önemi Ve Gerekliliği
  • Felsefi Düşünce
  • Felsefi Düşüncenin Ortaya Çıkışı
  • Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
  • Felsefenin İnsan Ve Toplum Hayatındaki Rolü
  • Felsefenin Bireysel Ve Toplumsal İşlevi
  • Felsefe-Hayat İlişkisi
 • Felsefe İle Düşünme
  • Akıl Yürütmeye Ve Düşünmeye İlişkin Temel Kavramlar
  • Akıl Yürütme Ve Argümantasyon
  • Dili Doğru Kullanmanın Önemi
  • Dilin İşlevi
  • Felsefi Soruların Nitelikleri Ve Diğer Sorulardan Farkı
  • Felsefi Soru Oluşturma
  • Görüş Veya Argümanların Analizi
 • Varlık Felsefesi
  • Felsefenin Temel Konuları Ve Problemleri
  • Varlık Felsefesinin Konusu Ve Problemleri
  • Varlığın Hakikati Ve Bilgisi
  • Varlığın Mahiyeti
  • Evrende Amaçlılık
 • Bilgi Felsefesi
  • Bilgi Felsefesinin Konusu Ve Problemleri
  • Doğru Bilginin İmkânı
  • Bilginin Kaynağı
  • Bilginin Sınırları
  • Bilginin Sınırları Ve Doğru Bilginin Ölçütleri
  • Bilginin Güvenirliliği Ve Değeri

2. Dönem Konuları

 • Bilim Felsefesi
  • Bilim Felsefesinin Konusu Ve Problemleri
  • Bilim Ve Bilimsel Yöntem
  • Bilimin Değeri
  • Bilim Ve Felsefe İlişkisi
 • Ahlak Felsefesi
  • Ahlak Felsefesinin Konusu Ve Problemleri
  • İyi Ve Kötü
  • Özgürlük Ve Sorumluluk
  • Evrensel Ahlak Yasası,
 • Din Felsefesi
  • Din Felsefesinin Konusu Ve Soruları
  • Teoloji Ve Din Felsefesi
  • Tanrı’nın Varlığı İle İlgili Görüşler
  • Evrenin Sonlu Olup Olmadığı İle İlgili Görüşler
  • Ölümden Sonra Yaşamın Olup Olmadığı İle İlgili Görüşler
 • Siyaset Felsefesi
  • Siyaset Felsefesinin Konusu Ve Problemleri
  • Hak, Adalet, Özgürlük
  • İktidarın Kaynağı
  • İdeal Devlet Düzeni
  • Temel Hak Ve Özgürlükler Açısından Egemenlik Sorunu
 • Sanat Felsefesi
  • Sanat Felsefesinin Konusu Ve Problemleri
  • Güzellik
  • Sanat
  • Sanat Eserinin Özellikleri
 • Felsefi Okuma Ve Yazma
  • Felsefi Metin Analizi
  • Alternatif Görüş Geliştirme
  • Felsefi Denem Yazma
  • Akıl Yürütme Becerileri
  • Felsefi Akıl Yürütme Becerilerinin Diğer Alanlarda Kullanımı

DİN KÜLTÜRÜ

1. Dönem Konuları

 • Allah İnancı Ve İnsan
 • Allah’ın Varlığı Ve Birliği
 • Allah’ın İsim Ve Sıfatları
 • Kur’an-I Kerim’de İnsan Ve Özellikleri
 • İnsanın Allah İle İrtibatı
 • Kur’an’dan Mesajlar: Rûm Suresi 18-27. Ayetler
 • Kur’an-I Kerim’de Gençler
  • Bir Genç Olarak Hz. Muhammed
  • Hz. Muhammed Ve Gençler
  • Bazı Genç Sahabiler
  • Bilge Ve Kahraman Bir Genç: Hz. Ali
  • Genç Bir Davetçi: Erkam B. Ebi’l-Erkam
  • Genç Bir Öğretmen: Mus’ab B. Umeyr
  • Genç Bir Komutan: Üsame B. Zeyd
  • Genç Bir Yönetici: Muaz B. Cebel
  • Genç Bir Alim: Hz. Aişe
  • Genç Bir Anne: Hz. Fatıma
  • Sorumluk Sahibi Bir Genç: Esma Binti Ebi Bekir

2. Dönem Konuları

 • Bazı Genç Sahabiler: Habeş Kralının Huzurunda Bir Genç: Cafer B. Ebi Talib
 • Kur’an’dan Mesajlar: Âl-İ İmrân Suresi 159. Ayet
 • Din Ve Aile
 • Din, Kültür Ve Sanat
 • Din Ve Çevre
 • Din Ve Sosyal Değişim
 • Din Ve Ekonomi
 • Din Ve Sosyal Hayat
 • Kur’an’dan Mesajlar: Âl-İ İmrân Suresi 103-105. Ayet
 • İslam Ahlakının Konusu Ve Gayesi
 • Dini Yorum Farklılıklarının Sebepleri
 • Dini Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar
 • İslam Düşüncesinde İtikadi Ve Siyasi Yorumlar
  • Ehl-İ Sünnet (Eşarilik Ve Maturidilik)
  • Şia (İmamiye Ve Zeydiye)
 • İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar:
  • Hanefilik
  • Malikilik
  • Şafiilik
  • Hanbelilik
  • Caferilik
 • Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 59. Ayet