DÜZEY-3 KURSU

SPF LİSANSLAMA SINAVI DÜZEY 3

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı almaları gerekmektedir. 
Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olması koşulu vardır. 

SPF Lisanslama DÜZEY 3 İle İlgili Görev Alanları:

 1. Portföy yöneticisi, 
 2. Portföy yönetim şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri, 
 3. Araştırma uzmanı, 
 4. Yatırım danışmanı, 
 5. Kurumsal finansman uzmanı, 
 6. Müfettiş, iç kontrol elemanı, teftiş kurulu başkanı ve yöneticileri, 
 7. Yöneticiler (İhtisas personelinin görev aldığı birimlerin, bağlı bulunduğu tüm kademelerdeki yöneticiler ile bu birimlerde, yönetici ile ihtisas personeli arasındaki kademelerde görev yapan personeldir), 
 8. Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticileri, fon kurulu üyeleri, portföy yöneticileri, fon
 9. Payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamakla görevlendirilen personel

DÜZEY 3 Lisanslama Belgesini Almak İçin Tamamlanması Gereken Modüller:

 1. Geniş Kapsamlı SPK Mevzuatı ve Meslek Kuralları 
 2. Sermaye Piyasası Araçları 1 
 3. Sermaye Piyasası Araçları 2 
 4. Yatırım Kuruluşları 
 5. Finansal Piyasalar 
 6. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri
 7. Finansal Yönetim ve Mali Analiz 
 8. Ticaret Hukuku 
 9. Muhasebe ve Finansal Raporlama 
 10. Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemler
 11. Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme
 12. Genel Ekonomi

DÜZEY 3 Lisanslama Sınav Oturumunda Yer Alacak Modüllerin Sınav Konu Dağılımları: 

1-Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

 • Sermaye Piyasası Kanunu
 • Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
 • Özel Durumlar Tebliği
 • Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
 • Kurumsal Yönetim Tebliği
 • Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
 • Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
 • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası
 • Çalışanlarının Etik İlkeleri
 • TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
 • Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

2-Sermaye Piyasası Araçları – 1

 • Paylar ve pay benzeri kıymetler
 • Borçlanma Araçları 
 • Yatırım fonu ve katılma payı
 • Türev araçlar
 • Kamu borçlanma araçları

 

3-Sermaye Piyasası Araçları-2

 • Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
 • İzahname ve İhraç Belgesi
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği
 • Varlık Finansmanına İlişkin Menkul Kıymetler
 • Menkul Kıymetler Tebliği ve Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği
 • Faizsiz Finans Araçları
 • Gayrimenkul Sertifikaları
 • Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları
 • Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları

4-Yatırım Kuruluşları

 • Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
 • Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ
 • Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ 

5-Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

 • Takas, Saklama ve Operasyon İşlemlerine İlişkin Temel Kavramlar
 • Takas, Saklama ve Kaydileştirme Düzenlemeleri
 • Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Kayileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
 • Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik İstanbul
 • Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği
 • İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği
 • Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
 • Borsa İstanbul A.Ş.’de Payların Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri
 • Borsa İstanbul A.Ş.’de Borçlanma Araçlarının Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri
 • Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma ve Fiziki Teslim
 • Takasbank Teminat Yönetimi

6-Finansal Piyasalar

 • Borsalara İlişkin Düzenlemeler
 • Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği ve İlgili Diğer Düzenlemeler
 • Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası (Piyasanın İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler)
 • Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası
 • Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası 5.5. Tezgahüstü Piyasalar
 • T.C. Merkez Bankası Piyasaları ve Bankalararası Piyasalar
 • Takasbank ve Borsa Para Piyasaları ve Ödünç Pay Piyasası
 • Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu

7-Finansal Yönetim ve Mali Analiz

 • Finansal Yönetimin Genel Esasları
 • Finansal Planlama
 • Sermaye Maliyeti
 •  Sermaye Yapısı
 • İşletme Sermayesi Yönetimi
 • Yatırım Projelerinin Değerlemesi
 • Birleşme ve Devir
 • Finansal Analiz
 • Leasing, Faktöring ve Forfaiting

8-Ticaret Hukuku

 • Türk Ticaret Kanununun Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri
 • Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlere İlişkin Hükümleri

9-Muhasebe ve Finansal Raporlama

 • Muhasebenin Temel Kavramları, İlkeleri ve Genel Muhasebe
 • Finansal Raporlama
 • Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
 • Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği
 • Bağımsız Denetim
 • Temel Kavramlar
 • Bağımsız Denetime İlişkin Düzenlemeler
 • Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ
 • Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları

10-Genel Ekonomi

 • Temel Kavramlar
 • Para Politikaları
 • Maliye Politikaları
 • Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu
 • Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomi

11-Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri

 • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
 • Getiri ve Risk
 • Portföy Teorisi
 • Varlık Fiyatlama Modelleri
 • Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli
 • Arbitraj Fiyatlama Modeli
 • Diğer Modeller
 • Temel Analiz
 • Teknik Analiz
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi
 • Portföy Performans Ölçüm Teknikleri

12-Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme

 • Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi
 • Vergi Hukukuna İlişkin Temel Kavram ve Tanımlar
 • Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi