12. SINIF KONU İÇERİKLER

12. SINIF KONU İÇERİKLERİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

1. Dönem Konuları

 • Giriş
  • Edebiyat-Felsefe İlişkisi
  • Edebiyat-Psikoloji İlişkisi
  • Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
  • İlk Örneklerden Günümüze Türkçe’nin Önemli Sözcükleri
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
 • Hikâye
  • 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikaye
  • Küçürek (Minimal) Hikaye
  • Kelimede Anlam
 • Şiir
  • Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
  • Cumhuriyet Dönemi Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
  • Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
  • Garip Akımını Temsil Eden Şiir
  • İkinci Yeni Şiiri
  • Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir
  • 1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
  • 1980 Sonrası Türk Şiir
  • Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri

2. Dönem Konuları

 • Roman
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
  • 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
  • Türk Dünyası Edebiyatında Roman
  • Dünya Edebiyatında
  • Paragrafta Anlam
 • Tiyatro
  • 1950 Sonrası
 • Eleştiri
  • Eleştiri Nedir?
  • Cumhuriyet Öncesi Dönemde Eleştiri
  • Cumhuriyet Döneminde Eleştiri
 • Mülakat/Röportaj
  • Mülakat Nedir?
  • Röportaj Nedir?
  • Cumhuriyet Öncesi Dönemde Mülakat
  • Cumhuriyet Dönemi’nde Röportaj

MATEMATİK

1. Dönem Konuları

 • Üstel Fonksiyon
 • Logaritmik Fonksiyon
 • Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Diziler
 • Trigonometri
 • Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

2. Dönem Konuları

 • Limit
 • Süreklilik
 • Türev
 • Anlık Değişim Oranı Ve Türev
 • Türevin Uygulamaları
 • Belirsiz İntegral
 • Çemberin Analitik İncelemesi

FİZİK

1. Dönem Konuları

 • Çembersel Hareket
  • Çizgisel Hız, Açısal Hız
  • Merkezcil Kuvvet, Merkezcil İvme
  • Eylemsizlik Momenti
  • Açısal Momentum
  • Kütle Çekim Kuvveti
 • Harmonik Hareket
  • Uzanım, Genlik
  • Geri Çağırıcı Kuvvet
  • Denge Noktası
  • Yay Sarkacı, Basit Sarkaç
 • Dalga Mekaniği
  • Girişim, Kırınım
  • Doppler Olayı
  • Elektromanyetik Dalga
  • Elektromanyetik Spektrum

 2. Dönem Konuları

 • Atom Fiziğine Giriş Ve Radyoaktive
  • Atom, Bohr Atom Teorisi
  • Enerji Seviyesi
  • Uyarılma, İyonlaşma, Işıma
  • Büyük Patlama
  • Alt Parçacık, Antimadde
  • Radyoaktivite
  • Fisyon, Füzyon
 • Modern Fizik
  • Özel Görelilik
  • Siyah Cisim Işıması
  • Fotoelektrik Olayı
  • Compton Olayı
  • De Broglie Dalga Boyu
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
  • Görüntüleme Teknolojisi
  • Yarı İletken
  • Diyot, Transistör
  • LED
  • Güneş Pili
  • Süper İletken
  • Nanoteknoloji
  • Nanobilim
  • LASER

KİMYA

1. Dönem Konuları

 • Kimya Ve Elektrik
  • İndirgenme Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
  • Elektrotlar Ve Elektrokimyasal Hücreler
  • Elektrot Potansiyelleri
  • Kimyasallardan Elektrik Üretimi
  • Elektroliz
  • Korozyon
 • Karbon Kimyasına Giriş
  • Anorganik Ve Organik Bileşikler
  • Basit Formül Ve Molekül Formülü
  • Doğada Karbon
  • Lewis Formülleri
  • Hibritleşme-Molekül Geometrisi
 • Organik Bileşikler
  • Hidrokarbonlar
  • Fonksiyonel

2. Dönem Konuları

 • Organik Bileşikler
  • Hidrokarbonlar
  • Fonksiyonel Gruplar
  • Alkoller
  • Eterler
  • Karbonil Bileşikleri
  • Karboksilik Asitler
  • Esterler
 • Enerji Kaynakları Ve Bilimsel Gelişmeler
  • Fosil Yakıtlar
  • Alternatif Enerji Kaynakları

BİYOLOJİ

1. Dönem Konuları

 • Nükleik Asitler
 • Protein Sentezi
 • Genetik Uygulamaları
 • Fotosentez
 • Fotosentez ve Kemosentez
 • Solunum
 • Fotosentez ve Solunumun Karşılaştırılması

2. Dönem Konuları

 • Dolaşım Sistemi
 • Bitkisel Yapılar
 • Bitkisel Hormonlar
 • Bitkilerde Madde Taşınması
 • Bitkilerde Üreme
 • Canlılar ve Çevre

COĞRAFYA

1. Dönem Konuları

 • Ekstrem Doğa Olayları
 • Doğal Sistemlerdeki Değişimlerin Geleceğe Etkisi
 • Şehirleşme, Göç ve Sanayi İlişkisinin Toplumsal Etkileri
 • Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve İşlevsel Bölgeler
 • Ulaşım Sistemlerinin Gelişimini Etkileyen Faktörler
 • Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
 • Dünya Ticaret Merkezleri ve Türkiye’de Ticaret
 • Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler

2. Dönem Konuları

 • Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler
 • Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Politikaları
 • Kıtaların, Okyanusların ve Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Önemi
 • Türkiye’nin Jeopolitiği ve Türk Kültür Bölgeleri ile Türkiye İlişkisi
 • Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler
 • Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Özellikleri
 • Ülkelerin Doğal Kaynak Potansiyelinin Küresel ve Bölgesel İlişkilerine Etkisi
 • Enerji Taşımacılığı
 • Ülkeler Arasında Sorun Oluşturan Mekânsal Unsurlar ve Sıcak Çatışma Bölgeleri
 • Doğal Çevrenin Sınırlılığı ve Sürdürülebilirlik
 • Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması ve Çevre Bilinci

İNKILAP TARİHİ

1. Dönem Konuları

 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Milli Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

2. Dönem Konuları

 • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 • 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

1. Dönem Konuları

 • XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
  • I. Dünya Savaşı Ve Sonuçları
  • Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSBC), Orta Asya’daki Türk Devletler Ve Toplulukları
  • Orta Doğu’da Manda Yönetiminin Kurulması
  • Uzak Doğu’da Yeni Bir Güç: Japonya
  • 1929 Dünya Ekonomik Krizi
  • İki Savaş Arası Dönemde Avrupa
  • İki Savaş Arası Dönemde Dünya
  • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • II. Dünya Savaşı
  • Yeni Bir Savaşa Doğru
  • Savaş Yılları
  • Barışa Doğru
  • Savaşın Etkileri
  • Savaş Yıllarında Türkiye
 • Soğuk Savaş Dönemi
  • Blokların Kuruluşu
  • Paylaşılmayan Orta Doğu
  • Uzak Doğu’da Çatışma
  • Asya Ve Afrika’nın Kurtuluşu
  • Soğuk Savaş Döneminde Türkiye
  • Soğuk Savaş Döneminde Dünya

2. Dönem Konuları

 • Yumuşama Dönemi Ve Sonrası
  • Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci
  • Yumuşama Dönemi Çatışmaları
  • Barış İçinde Bir Arada Yaşama
  • Arap-İsrail Savaşları Ve Büyük Devletlerin Politikaları
  • Uluslararası Politikada Petrolün Yeri
  • İran-Irak Savaşı
  • Yumuşama Döneminde Dünya
  • Türk Dış Politikası
  • Türkiye’de Bunalımlı Yıllar
 • Küreselleşen Dünya
  • SSCB’de Değişen Ve Sonuçları
  • Asya’da Yeni Yapılanma
  • Doğu Bloku’dan Sonra Avrupa’da Yeni Arayışlar
  • Türkiye Ve Avrupa Birliği
  • Yeni Oluşum Sürecinde Balkanlar
  • Orta Doğu Ve Afganistan’da ki Gelişmeler
  • Dünyadaki Gelişmeler
  • Değişen Dünya Ve Türk Dış Politikası
  • 1980 Sonrası Türkiye
  • Küresel Sorunlar

İNGİLİZCE

1. Dönem Konuları

 • Music
 • Frienship
 • Human Rights
 • Coming Soon
 • Psychology

2. Dönem Konuları

 • Favors
 • News Stories
 • Alternative Energy
 • Technology
 • Manners

MANTIK

1. Dönem Konuları

 • Mantığa Giriş
  • Mantık Ve Doğru Düşünme
  • Akıl İlkeleri
  • Akıl Yürütmede Kullanılan Temel Terimler
  • Akıl Yürütme Yöntemleri
  • Mantık Ve Pratik Yaşam
  • Mantık Ve Teknoloji
  • Mantık Ve Bilimsel Yöntem
 • Klasik Mantık
  • Kavram Nedir?
  • Kavram Ve Terim İlişkisi
  • Nelik, Gerçeklik, Kimlik
  • İçlem Ve Kaplam
  • Kavram Çeşitleri
  • Beş Tümel
  • Kavramlar Arasındaki İlişkiler
  • Tanım
  • Önerme Olan Ve Olmayan Cümleler
  • Önerme Çeşitleri
  • Çıkarım Nedir?
  • Doğrudan Çıkarım
  • Karşı Olum Çıkarımları
  • Döndürme
  • Dolaylı Çıkarım
  • Kıyas Nedir?
  • Kıyas Kuralları
  • Kıyasta Mantıksal Zorunluluk Ve Olasılık
  • Kıyas Çeşitleri

2. Dönem Konuları

 • Mantık Ve Dil
  • Dilin İşlevleri
  • Çok Anlamlılık
  • Anlam Belirsizliği
  • Anlam Belirsizliğin Sakıncaları
  • Olgusal Ve Sözsel Tartışmalar
  • Anlama Ve Tanımlama
 • Sembolik Mantık
  • Sembolik Mantığa Giriş
  • Önermeler Mantığı
  • Önerme Ve Yapısı
  • Basit Ve Bileşik Önermeler
  • Önerme Eklemleri
  • Klasik Ve Sembolik
  • Mantıkta Çıkarım
  • Sembolleştirme
  • Doğruluk Değerini Yorumlama
  • Doğruluk Çizelgesi
  • Tutarlılık
  • Geçerlilik
  • Eşdeğerlik
  • Çözümleyici Çizelge Kuralları
  • Niceleme (Yüklemler) Mantığı
  • Sembolleştirme
  • Temel Kavramlar
  • Çok Değerli Mantık
  • Üç Değerli Mantık
  • Bulanık Mantık

DİN KÜLTÜRÜ

1. Dönem Konuları

 • İslam Ve İlim
 • Anadolu’da İslam

2. Dönem Konuları

 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
 • Güncel Dini Meseleler
 • Hint Ve Çin Dinleri